50th Anniversary Of Belgian Chamber of Filatelic Merchants
Previous
Next
 

Date of issue: 13th of Octobre1973.

OBC/COB number: 1687

see Block of 12

Created by: Van Noten J.

Perforation: 11 1/2
Size: 71mm x 24mm
Composition of the sheets: 12+12 tabs
Printing Process: Combined Steel and Screendeepprint
Number of plates: 1-2-3-4
Printing Run: 3.500.000ex
Paper: P2 ( see paper Types )

1687 - 10F - Jean Baptiste Moens + Tab at Left

Variations

1687A - 10F - Jean Baptiste Moens - no Tab

1687B - 10F - Jean Baptiste Moens - Tab at Right

1687C - 10F - Jean Baptiste Moens - Tab at Bottom

1687D - 10F - Jean Baptiste Moens - Tab at Top

INFO
Kort na de eerste wereldoorlog ontwaakte bij alle lagen van de bevolking een plotselinge en overdreven belangstelling voor de filatelie. Door deze passie werden nieuwe handelsmogelijkheden geschapen. De postzegelhandelaars lieten zich dan ook niet onbetuigd en zorgden voor de opbloei van deze tak van de filatelie. Weldra werden ze zich bewust van het belang een beroepsvereniging te stichten, In 1920 werd een eerste poging in die richting gewaagd doch bleef evenwel zonder succes. Op 23 maart 1923 echter belegden de vertegenwoordigers van de handel in postzegels een nieuwe vergadering en stichtten meteen, op initiatief van Bernard Porignon, de Internationale Vereniging der Handelaars in Postzegels (I.V.H.P.). Deze wilskrachtige en dynamische persoon werd als voorzitter gekozen Hij stelde zich vooral tot taak de plichtenleer die aan de basis ligt van dit beroep nauwkeurig te omschrijven. Na de kwelling van de tweede wereldbrand 1940-1945 fungeerde de vereniging onder de nog steeds actuele benaming "Belgische Syndicale Kamer der Postzegelhandelaren" (B.S.K.P.). Ze was een van de eerste om zich aan te sluiten bij de " International Fédération of Stamp Dealers' Associations" (I.F.S.D.A.), een internationale vereniging die alle nationale syndicale kamers groepeert. Aangezien uitwisselingsmogelijkheden op internationaal vlak intussen een absolute noodzaak bleken te zijn werd in 1955 de Internationale Beurs van Brussel ingehuldigd waar uitsluitend de postzegelhandelaars werden toegelaten. Deze jaarlijkse manifestatie is een van de hoogtepunten van het filatelistisch wereldgebeuren. In 1956 werd door de B.S.K.P. de "Catalogue Officiel" uitgegeven die toonaangevend is voor de Belgische postzegels en voor de uitgiften in de vroegere Belgische gebiedsdelen in Afrika. Sinds 1958 staat deze groepering onder leiding van de heer André Schittecatte. Ze telt een honderdtal aangesloten leden die door hun beroepskennis en eerlijke rechtschapenheid het vertrouwen genieten van talrijke Belgische en buitenlandse klanten. De laatste jaren heeft de organisatie aan alle grote filatelistische manifestaties deelgenomen. Door het uitgeven van een speciale postzegel om de 50ste verjaring van de oprichting van de B.S.K.P. te herdenken wil de Regie der Posterijen hulde brengen aan de efficiënte actie van deze vereniging die in grote mate heeft bijgedragen tot het verspreiden van de filatelistische kennis. Het motief van de aan deze gebeurtenis gewijde postzegel geeft de beeltenis weer van een der eerste postzegelhandelaars ter wereld: de Belg Jean-Baptiste Moens. Geboren de Doornik op 27 mei 1833 gaf hij reeds zeer vroeg blijk van buitengewone schranderheid en werklust. Als jeugdige knaap (1848) was hij reeds dol op boeken en muntstukken. Zijn eerste handelsactiviteiten die zich in deze beide richtingen oriënteerden, dateren trouwens uit deze periode. Gevestigd als boekhandelaar en als munt- en penningkundige hield hij zich in 1852 eveneens bezig met de aan- en verkoop van postvignetten. Hij effende de weg voor de uitgevers van catalogi en postzegelalbums. Hij blonk eveneens uit door het publiceren van het filatelistisch blad " Le Timbre-Poste ". J.B. Moens overleed te Brussel op 28 april 1908. De pers loofde eenparig en uitbundig de verdiensten en het levenswerk van hem die werd bestempeld als een der roemvolle en vooraanstaande leiders van de filatelie .

.

.

.

.

.