International year of Woman.
Previous
Next
 

Date of issue: 21th of June 1975.

OBC/COB number: 1776

Created by: Luc De Decker / Jean de Vos

Perforation: 11 1/2
Size: 24 mm x 35 mm
Composition of the sheets: 30
Printing Process: Combined Steel and Screendeepprint
Number of plates: 1-2-3-4-5-6
Printing Run: - 10.000.000ex
Paper: P3 ( see paper Types )

1776 - 6F50 - Marie Popelin

INFO
In haar resolutie 3010 (XXVII) van 18 december 1972, aangenomen door de Algemene Vergadering, heeft de Organisatie der Verenigde Naties het jaar 1975 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Vrouw en binnen het raam van haar streven voor de ontvoogding van de vrouw heeft ze beslist tijdens deze twaalf maanden een intensieve actie te voeren voor de bevordering van de rechten van de vrouw in de wereld. Het thema Iuidt: gelijkheid van man en vrouw, ontwikkeling en vrede. Onder de activiteiten aanbevolen op nationaal vlak, om aan dit Internationaal Jaar de nodige publiciteit te geven, suggereert de Organisatie der Verenigde Naties ondermeer de uitgifte van gedenkzegels en een eerstedagafstempeling. De Regie der Posterijen komt aan deze wens tegemoet door het uitgeven van een postzegel waarvan het motief, ontworpen ter gelegenheid van het Internationaal Jaar van de Vrouw, is samengesteld uit het officieel kenteken van de Verenigde Naties en een beeltenis van Marie Popelin. Het kenteken is een zinnebeeldige voorstelling van de bestendige bekommernis van de Verenigde Naties voor de bewerkstelling van de gelijkheid van de man en van de vrouw in de wereld; dit embleem bestaat uit een gestileerde duif, als symbool van de vrede, het biologisch kenteken van het vrouwelijk geslacht (een cirkel boven een kruis) en het wiskundig teken van de gelijkheid. De figuur van Marie Popelin kreeg de voorkeur als de meest representatieve die het best het thema van de gelijkheid van man en vrouw en de wil tot ontvoogding van de vrouwen in ons land kan illustreren. Zij was het die het voornemen koesterde voor de vrouw de weg te banen naar een nieuw beroep, dit van advocaat. Zij was het die streed met alle beschikbare juridische middelen voor de erkenning van haar rechten en deze van alle vrouwen. Haar actie was de impuls tot het ontstaan van de beweging voor de ontvoogding van de vrouw in België. Marie Popelin, geboren op 16 september 1846, was de eerste Belgische vrouw die het doctoraat in de rechten verwierf (12 juli 1888). Op 3 december 1888 deed zij een aanvraag tot het afleggen van de eed van advocaat voor het Hof van Beroep te Brussel, maar haar rekest werd bij arrest van dit Hof verworpen op 12 december 1888, met overwegingen die kenschetsend waren voor de geestesgesteldheid van die tijd. Zij ging in hoger beroep maar... hoewel 'geen enkele wettelijke beschikking de vrouw uitdrukkelijk verbod oplegde het beroep van advocaat uit te oefenen, verwierp het Hof van Cassatie bij arrest van 11 november 1889 het hoger beroep van Marie Popelin en verklaarde dat de oplossing van deze aangelegenheid bij de wetgever lag. Marie Popelin overleed op 5 juni 1913 zonder de mogelijkheid te hebben gehad het beroep uit te oefenen waarvoor zij zich had voorbereid. De weg naar de balie werd voor de vrouwen slechts opengesteld bij de wet van 7 april 1922. Wat "de zaak Popelin" mag genoemd worden, lag aan de basis van de oprichting, in 1892, van het Belgisch Verbond voor de Rechten van de Vrouw, de eerste Belgische feministische vereniging. .

.

.

.

.

.